Niels Jacobsen *

DatoStedKilde
Født :Omk 28 Okt 1795Bejstrup sogn, Øster Han Herred, Hjørrig amt-
Døbt :02 Dec 1795Bejstrup kirkeKilde
Død :08 Jun 1828Bejstrup sogn, Øster Han Herred, Hjørrig amtKilde
Begravet :1828Bejstrup kirkegård-

Alder : 32
Stilling : boelsmand

Noter :
Øster Han herred skifteprotokol, B32-333, side 101-
Skifte:
Registeringsforretning efter afd. hmd. Niels Jensen Jacobsen af Beistrup
side 101a
Aar 1828 den 3 septembr. tog møde i stervboet efter afg. selvejerhuusmand
Niels Jensen Jacobsen af Beistrup i skifteforvalterens sygdomsforfald hans
constituerede fuldmægtig ?????:Rasmus Peter Bang med tiltagne vitterlig-
heds vidner og vurderingsmænd sognefoged og gaardmd. Christen Simonsen og
?md. Jens Pedersen, begge af Beistrup, for at foretage en lovlig registerings og
vurderingsforretning efter bemeldte afdøde, til paafølgende skifte og deeling imel-
lem enken og arvingerne, hvilke sidste opgaves at være følgende, enkens i ægteskab med
den afdøde sammenavlede børn nemlig: 1: en søn Jacob Andreas Nielsen 6 aar gammel,
2 en do Peder Kronborg Nielsen 3 aar gl, 3 en do Jens Tideman Nielsen 1 aar.
Ved forretningen var mødt enken Karen Jensdatter med tiltagen laug-
værge hmd. Jens Nielsen i Beistrup, saa var og mødt som værge for arvingerne disses
farbroder værtshuusmand Niels Jacobsen i Løgstøer. Og blev i samtlige disses
overværelse forretningen foretaget og fremmet saalides.

[beskrivelse af indbo udeladt]

side 102a
Endvidere ejer boet en panteobligation af 16 juni 1826 fra husmand Lars Christensen
i Beistrup for kagild? 100rd
Derefter blev stervbostedets bygninger med tilliggende jordlod
af hartkorn 1td 3skp 2fdk 2 3/4 alb. efter sammes beskaffenhed og tidsenstæn-
dighederne, taxeret til 250Rd
Altsaa boets fulde værdi i sedler og tegn 450Rd - 4S

Videre end som anført vidste ingen af de tilstædeværende at opgive, som kunne komme
boet til indtægt, ligesom de ei heller have noget at erindre med den paa boets eyindele
satte vurdering, hvilken sidste derefter af manden blev bekræftes saaledes:
"at vi have foretaget ovenstaaende vurdering efter vor samvittighed og bedste skiøn-
nende, det bekræfter vi herved med vor bod saasandt hjelpe os Gud og Hans Hellige Ord"
Christen Simonsen og Jens Pedersen

Enken fremlagde forannævnte panteobligation, som blev taget ad act. og er saalydende
No 69 Overeenstemmende med foranførte er boets fulde masse.. 405Rd - 4S
Dermed paahviler boet følgende gjæld og besværing.
Den afødes begravelse har kostet ................................................15
Derimod fordrede enken, som vedderlag til sin begravelse ..............15
Bortskyldig efter tinglæst panteobligation til gmd. Lars Andersen af
Sønderstrup .............................................................................200
Mod denne gjælds rigtighed havde værgen intet at erindre, da
samme er ham fuldkommen bekjindt
Tilsammen ..................................................................................230 Rd
Naar hermed sammenholdes boets indtægt ...............................405 Rd - 4S
bliver igien ................................................................................175 Rd - 4S

Enken med laugværge erklærede nu, at ville, istædet for den fædrene arv
der efter dette skifte kunne tilfalde arvingerne, tildeele dem de 100Rd sedler
som boet, efter den fremlagde panteobligation, har tilgode hos huusmand Lars
Christensen af Beistrup, hvisaarsag hun indrømmer, at obligationen maae herved
skiftet blive udlagt arvingerne til eyendom, saaledes at hver af dem erholder
i arv 33Rd 2S sedler og tegn?. Iøvrigt anlovede hun at ville betale dette
skiftes bekostning, hvorfor hun tillige begierede sig samtlige boets rørlige
og urørlige ejendele med undtagelse af panteobligationen, ????? til ejen-
dom og frie raadighed, imod at hun overtagersig at tilsvare al gjæld
boet hvilende saavel anmeldt som uanmeldt giæld, og iøvrigt at holde skifte-
forvalteren kraves og skadeløs for dette skifte. Ligesom noegen

side 103a
paa afgørgende, ikke kunde andet end ?? sine myndlinger for vel tiente med
deres moders tilbud og capitalen sikkert ved det derfro stillede pant, saaledes
havde hun ei heller noget imod, at den aarlige rente værdie af overfromyn-
deriet udbetalt enken til børnenes underholdning. Da skifteretten
maatte, efter omstændighederne, tiltræde værgens formening , saa blev boets
arvinger givet udlæg i den fremlagde panteobligation fra Lars Christensen af
Beistrup, datt. 16 juni 1826, saaledes nemlig.
Sønnen Jacob Andreas Nielsen for S. og t. 33Rd 2M
Sønnen Peder Kronborg Nielsen for 33Rd 2M
Sønnen Jens Tidemann Nielsen for 33Rd 2M

Hvorom obligationen blev givet fornøden paategning, og bliver denne
obligation at overlevere til ØsterHan herreds Overformynderie, under hvis
bestyrelse capitalen forbliver staaende indtil arvingerne opnaar mindreaarig-
heds alderen, dog udbetales den aarlige rente til moderen, for under værgens
tilsyn at anvendes til børnenes underholdning.
Paa grund af al foranførte og med værgens samtykke, ??traderes herved
enken Karen Jensdatter til fuldkommen ejendom og frie raadighed og med
undtagelse af meeromnævnte panteobligation, samtlige boets registerede rør-
lige og urørlige ejendele, hvilke sidste bestaar af et selvejendomssted i Bej-
strup Bye og Sogn af hartkorn 1Td 3Skp 2Fd 2 3/4 Alb, dog tilforpligtedes enken
med laugværge at holde skifteforvalteren kraves og skadeløs, ??lig
henseende og at tilstaae al paa boet saavel anmeldt som uanmeldt gjæld
saavel at udrede dette skiftes bekostning der opgjordes saaledes:
Skiftesallarium af boets mass beregnettil 400Rd sølv ..................4Rd
Justisfondet ...........................................................................- 4 13
1/3 proc. til kongens kasse ......................................................1Rd 2
forhøjelse 20 proc. .................................................................. 1 10
Skiftebrevets beskrivelse 3 ark a 50S ........................................ 1 3 6
Justitsfondet ............................................................................1 14
Vidner og vurderingsmænd ........................................................ 2 3 6
........................................................... Tilsammen sølv ........... 10Rd 5 1
Hvilket beløb enken med laugværge lovede at ville betale skifteforval-
teren inden denne maaneds udgang, ligesom at ville levere til skifte-
forbrevet et stk stemplet papiir No 2 af første klasse. Det tilførte blev
lydelig oplæst og hvornæst dette skifte, med alles tilfredshed, blev sluttet og med
underskrivet bekræftet
Bang tjst. Fm.
Karen Jensdatter .... som laugværge ... som værge
med ført pen ............ Jens Nielsen ........ Niels Jacobsen
............................... med ført pen
som vidner
Christen Simonsen, Jens Pedersen

FarMor
Jacob Nielsen Friis *Ane Christensdatter Cronborg *
ÆgteskabBørn
09 Feb 1821 - Karen Jensdatter * 29 Jul 1821 - Anne Nielsdatter
10 Sep 1822 - Jacob Andreas Nielsen
19 Apr 1825 - Peder Kronborg Nielsen
04 Dec 1827 - Jens Thimand Nielsen *

Niels Jacobsen *
* Omk 28 Okt 1795
† 08 Jun 1828
Jacob Nielsen Friis *
* 22 Mar 1762
† 20 Mar 1825
Ane Christensdatter Cronborg *
* 25 Nov 1758
† 17 Okt 1817
Niels Lauersen Friis *
* Omk 1713
† 07 Nov 1790


Ane Jensdatter *
* 1724
† 1792Christen Madsen Cronborg *
* 1714
† 1786


Karen Poulsdatter *
* 24 Feb 1725
† 08 Sep 1763

- - -

- - -

Jens Lauritsen Vester *
* Omk 1682 - † 15 Jan 1756
Karen Jensdatter *
* 1697 - † 1767


- - -

- - -

Poul Pedersen *
* 02 Jul 1693 - † 1736
Else Poulsdatter *
* 04 Dec 1693 - † 1734

Win-Family v.6.0 -------- 19 Nov 2022