Christen Olufsen Møller

DatoStedKilde
Født :Omk 1705Haverslev sogn, Lørsted Mølle, Øster Han herred-
Døbt :1705døbt før bevaret kirkebog-
Død :1771Haverslev sogn, Lørsted Mølle, Øster Han herred-
Begravet :12 Maj 1771Haverslev kirkegårdKilde

Alder : 66

Noter : Kokkedal Gods Skifteprotokol
G 54-2, side 206b-213b

side 206 a
Skiftebrev efter Christen Olesen Møller
i Hauerslev
Anno 1771ve dend 5te july, som formedelst skifte-
forvalterens lovlige forfald er i stæden for
30te dagen efter afgangne unge karl Christen
Olesen Møller, som var til huuse og døde hos
sin broder Michel Olesen Møller i Hauerslev
indfandt sig paa sit velbaarne hærskabs
vegne, fogden Christen Hviid fra Kokedahl
udj bemelte unge karl Christen Olesen Møllers
stærfboe hos sin broder Michel Olesen Møller
i Hauerslev, for at regstire og vuurdere alt
hvad som forefindes efter denne afdøde /: hvis
dødsfald først 4re a 6 dage efter hands død blev
mig tilkiendegivet , og derover hands ringe
efterladenskaber som da forefandtest blev
needpakket udj hans kiste :/ til skifte og dee-
lings fuldførelse imellem dend afdødes
arvinger, som er 4re heele brødre, neml.
Peder Møller boende i Lørsted Mølle, Michel
Olesen Møller her i stærfboen, Eskield
Olesen Møller vides ikke rættere end jo??irne?
i Selland udj Rongsted Kroer og Niels Olesen
Møller, som ved døden er afgangen og efterladt
sig en datter Edel Nielsdatter gift med Christen
Nielsen boende i
Lørsted, af hvilke arvinger var til-
stæde Peder Møller i Lørsted Mølle, Michel
Møller her i stærfboen og Niels Christensen [fejl: Christen Nielsen] i
Lørsted paa sin kones vegne, hvor da
udj overværelse af de 2de fremkomne
side 206 b
registerings og vuurderings mænd Laurs Iversen og Laurs
Sørensen begge af Hauerslev, blev forefunden og
forrættet, som følger Rd M S
1 gl. bruun klæde kiol - 3 -
1 pr do buxer - - 12
1 graae vadmels kiol - 1 8
1 blaae vadmels brøstdug - - 2
1 pr hvide vadmels buxer - - 4
2 pr gl. skindbuxer med tvende messing knap - - 2
1 gl. skind vest med mital knaper - - 6
2de broged lærreds halsklude - - 1
1 blaae fuuret hue - - 1
1 hviid ulden hue - - 2
1 hviidgraae klæde hatteslag - - 8
1 pr blaae hoser - - 2
1 pr graae do - - 2
1 pr hviide do - - 2
2de stk blaargarns skiorter - 2 4
1 pr gl. blaae vandter og 1 pr gl. graae do - - 1
1 pr gl skoe - - 1
1 fuur kiste med laas og uden nøgel 1 - -
Videre forefandtes ikke af løsøre
dend afdøde tilhørende og ikke heller
var nogen af de tilstædeværende
arvinger meere bevist af saadant.
Jens Skoemager boendes i Lørsted frem-
stillede sig for skifterætten og tilkien-
degav at hand var skyldig her til
stærboen, som dend afdøde havde for
nogle aar siden efter begiering laant
ham i reede penge 40 - -
Hvilke fyrretyve rixdaler Jens
Skoemager vist ikke til vise naar hand
kunde udreede og betale samme
her i stærboen, dog vilde see det
første mueligt, mens maatte hand
forundes dog til Michaly førstkommende
side 207 a
Da skulde uden videre advarsel bemelte fyrretyve
rixdaler blive betalt til skifte forvalteren
her i stærfboen eller paa Kokedahl.
Niels Christensens kone i Hauerslev fremkom
i hendis mands fraværelse for skifterætten
og tilkiendegav at der var nogen afregning
imellem hendes mand og dend afdøde her
i stærboen, saa at der, naar afregning blev
giort, bliver de nok noget skyldig her til
stærfboen, mens hvor meget vidste hun
ikke inden hendes mands hiemkomst.
Altsaa forblev dermed intet først skifte-
samling igien, da konen indgik at
hendes mand uden videre indkaldelse
skulde her tage møde, for rigtighed at
aflegge for mellemværende imellem
ham og dend afdøde.
Arvingerne tilkiendegav at den af-
døde havde og nogel reede penge
tilgode hos Michel Pedersen i Holmsøe,
mens hvormange viste de ikke derfore ud-
bad hos skifteforvalteren at hand maatte
blive indkaldet for at giøre rigtighed
for samme.
Derefter blev de tilstædeværende arvinger
tilspurt om de vidste meere dend afdøde tilhørende
end alt hvis som nu er anført og ommeldet
hvortil de samtlige svarede nej, intet for
nærværende tiid var dem meere beviste i
nogen optænkelige maader af hvad navn
nævnes kunde.
Hvorefter arvingerne var begierendes af
skifterætten at de foran registerede og vuurderede
effecter maatte det første mueligt skee kunde
blive bortsolgte ved offentlig auction, og imidler-
tiid skiftet udsatt en tiid hen.
Efter vedkommendes forhen giorte begie-
ring lovede skifteforvalteren at lade saa
snart mueligt de foran registerede effecter auctionere
side 207 b
og altsaa forblev med skiftets videre fremme
indtil auctions holdelsen og dessens penge derefter
indkommen, saa og indtil dend fraværende
arving lovlig kunde blive indkaldet da naar
saadant var forbie, skal der blive fastsatt af
skiftesforvalteren en vis dag naar heri stær-
boen igien bliver skifte samling, da enhver
uden videre indkaldelse lovede her at ville
tage møde saa vel de tilstædeværende creditorer
som arvingerne. At saaledes er for-
rættet og tilgaaet tilstaaer vi med vores
hænders underskrift. Skiftestædet ut supra
Peder Møller, Michel Olesen Møller, C. Hviid
Paa min kones vegne Jens Pedersen Skoemager
Christen Nielsen
Paa min mands vegne som vuurderings mænd
Maren Jensdatter Laurs Iversen
Laurs Sørensen

Anno 1771ve dend 8de November, mødte atter Christen
Hviid fra Kokedahl udj stærfboen i Hauerslev, hos
Michel Møller, efter afgangne Christen Møller
for skifte og deeling efter ham videre at fremme.
Hvor da af arvingerne var tilstæde Peder
Møller i Lørsted Mølle, Christen Nielsen fra Lørsted
og Michel Møller her i stærboen, hands enke
Karen Pedersdatter siiden hand ved døden er af-
gangen siiden sidste skifte samling foren, tillige-
med de forhen benævnte 2de mænd, som vitterlig-
heds mænd, Laurs Iversen og Laurs Smed begge
fra Hauerslev, og blev da udj diesses overvæ-
relse forrættet følgende.

Niels Christensen hands kone haver anmeldet sig
at være nogen afregning imellem ham og
dend afdøde, fremkom og tilkiendegav at
være skyldig til denne stærfboe 10Sldr., hvilke hand
ikke nu havde,at kunde betale, og ikke heller kunde
love samme til en vis tiid, thi hands ævne og
formue var ikke dertil og hands ringe omstæn-
digheder vel at være tilstædeværende desværre
bekiendt, mens tilbud at vilde give bevis
for anrørte vitterlig giæld, hvortil

side 208 a
stærboen som og skeede,samme er saalydende
under No1.
Jeg Niels Christensen i Hauerslev tilstaaer herved
at ieg er skyldig til afgangne Christen Møllers
stærboe ibdem 10 Sldr. siger tie slættedaler, som
bekræftes herved min hands underskrift.
Hauerslev d. 2 novembr. 1771ve Niels Christensen
Skifteforvalter en tilkiendegav at hand end-
nu ikke havde bekommet de af Jens Skoemagers
i Lørsted hertil stærboen skyldige penge 40Rd
uagtet hand nogle gange derom var blevet
erindret og tillige tilsagt i dag udj seneste
her at møde med samme, som og Michel
Pedersen fra Holmsøe advaret til mødes
tagelse heri stærboen i dag for at giøre
rigtighed for hands skyldige giæld hertil
stærboen, mens som der fornemmes paa
tiiden at disses mødes tagelse ikke opfyl-
ders i dag, saa er følgelig at heri stærboen
maae ske opsættelse, hvor lang tiid eller til
hvad dag var det skifteforvalteren ikke
mueligt at sige eller fastsætte, allerhelst om
arvingerne var forlangende at dend bort-
skyldige giæld paa lovlig maade skulde ind-
drives hvad deraf var mueligt.
Arvingerne fremkom og var begiærendes
af skiftetsforvalteren, at hand paa nøyeste
og mindste bekostning mueligt vilde see dend
bortskyldige giæld indfordret for neml. hos
Jens Skoemager i Lørsted, som efter egen tilstaa-
else er en ræt vitterlig giæld, og hos de tvende
andre creditor er efter omstændighederne, mens dog
saae helst paa det ikke stærboens miidler skulde
bortsmælte om vekommende skyldener
kunde stille sufficant caution for pengenes rigtig
betalning til en vist fasts at tiid saaledes
skiftesforvalteren dermed kunde være sikker og
betryget, lod være om det end skulde vare
en tiid hen, saa var dog saadant skiftes

side 208 b
slutnings henstand bedre end at giøre bekostning paa
søgsmaal for samme, ikke desmindre er dog skiftes-
forvalteren ansvarlig for ald dens bekostning hans
desaarsag maae have.
Efter arvingernes begiæring forsikkrede skiftes
forvalteren at skulle paa billigste maade mueligt
saa stærboens giæld inddrevet mens til nogen vis
tiid vilde ikke love samme, og er da skiftes videre
foretagelse udsatt, alt efter de indfaldende
omstændigheder, indtil skiftesforvalteren lader
enhver der til igien indkalde, og der efter haver
indgaaet at tage møde. At dette skifte saaledes
for i dag er tilendebragt vedstaaes med vores
hænders underskrift. Datum ut supra.
C. Hviid, Peder Møller, Karen Pedersdatter
Paa min kones ..... som vitterligheds mænd
vegne ................... Laurs Iversen
ChristenNielsen .. Laurs Smed

I henseende til indkaldelse udj i Kiøbenhavnske
Tiidender under No12 1773 efter dend fraværende
arving Eskield Olesen Møller, samme er saa-
lydende, under No2
Da en fæstemøllere, naunlig Peder Olesen Møller
i Lørsted Mølle udj Hauerslev sogn paa Kokedahls gods
er sidstleden dend 14 december ved døden afgangen, og
hands stærfboe strax derefter taget under lovlig skifte-
behandling, men da denne afdøde ingen børn
haver efterladt sig, saa er med skiftes foretagelse
paa 30te dagen, blev en tilkiendegivet at hand
skal have en broder naunlig Eskield Olesen Møller,
nævnt for faa aar siden udj, tieneste i Selland udj Rongsted
Kroer hvor de øfrige hands tilstædeværende medarvinger
vendtede hands opholds endnu var, altsaa indkaldes
herved 3de gange ermelte afgange Peder Olesen Møllers
fraværende arving og broder Eskield Olesen Møller
til at møde eller møde lade is tærboen efter afbe-
melte hands afgangne broder udj Lørsted Mølle
6te eller 12te uggers dagen fra 30te dagen at regne

side 209 a
for ved skiftet sin tarv at see observeret, saa og
for paa samme stæd og tiid er at overvære skiftes
slutning efter en sin ældre død broder Michel
Møller i bemelte Hauerslev sogn og bye, samt
for der efter at modtage hvad ham i arv
kand tilfalde, ligesom og til forberørte
6te eller 12 ugers dagen, ville credi og debitorer
efter begge ommelte afdøde indfinde sig udj
ermelte stærboe i Lørsted Mølle, da første at
beviisliggiøre deres krav og de andre at
betale hvad de maatte være skyldig, alt saa
ledes som efter en død mand skee bør, da
skifterne med all rætte skal blive opleyet.
Kokedahl dend 27de january 1773
Paa skifteforvalteren høyæd-
le og velbaarne Frue Braes
hendes vegne
Som fuldmægtig C. Hviid

Er dette skifte atter igien foretaget, heri en af med-
arvingernes stærfboe, som siiden sidste skiftesamling
er ved døden afgangen, neml. Peder Olesen Møllers
stærfboe heri Lørsted Mølle i dag dend 22 Febr.
1773 af Abraham Hviid fra Kokedahl, udj fuldmæg-
tigen Sr. Christen Hviids fraværelse hvorda
af arvingerne var tilstæde paa Michel Møl-
lers enkes vegne en hendes nuværende mand Niels
Christensen fra Hauerslev, Christen Nielsøn fra Lørsted
og Peder Olesen Møllers enke Zidsel Pedersdatter, her
i stærf boen med antagne laugværge Niels Michel-
sen fra Bonderup og til vitterligheds mænd var
tilstæde Laurs Pedersen og Anders Christensen bege fra
Lørsted hvor da blev forrættet følgende.
Derefter blev paaberaabt trende gange om
dend til i dag indkaldede arving Eskield Ole-
sen Møller var tilstæde eller nogen paa hands
vegne, hvortil ingen toeg gienmele
Saa desaarsag maatte nøvendig i henseende
til indkaldelsen udj de Kiøbenhavnske Tiidender
skee opsættelse i skiftet til 12 ugers dagen som og
(resten følger)

FarMor
Oluf Pedersen Møller *Karen Christensdatter *

Christen Olufsen Møller
* Omk 1705
† 1771
Oluf Pedersen Møller *
* Omk 1664
† 04 Dec 1748
Karen Christensdatter *
* Omk 1679
† 29 Mar 1752
Peder Olesen Møller *
-
† Før 1698


Maren Kjeldsdatter *
-
† Eft 1698
-
--
-

- - -

- - -

Kjeld Mikkelsen *
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 24 Jul 2020