Peder Olufsen Møller

DatoStedKilde
Født :Omk 1700Haverslev sogn, Lørsted Mølle, Øster Han herred-
Døbt :-døbt før bevaret kirkebog-
Død :08 Dec 1772Haverslev sogn, Lørsted Mølle, Øster Han herred-
Begravet :20 Dec 1772Haverslev kirkegårdKilde

Alder : 72
Stilling : Møller i Lørsted Mølle Haverslev sogn.

Noter : Fra moderens skifte 15 sept. 1752.
De efterlevende sønner som ere 5.
Peder Olesøn som haver stedet og møllen fæstet lenge førend hans sl. fader ved døden var afgangen.
........................
Kokkedal Gods Skifteprotokol
G 54-2, side 243b-249a (mangler sidste del)
side 243 b
Skifte brev efter Peder Olesen Møller udi Lørsted Mølle
Anno 1772ve dend 13 decembr. indfandt sig fogeden Christen
Hviid fra Kokedahl udi Lørsted Mølle i Hauerslev sogn for
der at føre udj pennen og forsegle alt hvad som fore-
findes efter dend afdøde fæster Peder Olufsen Møller
hvis dødsfald blev tilkiendegivet i aftes henmod kl. 4re
hvor da i overværelse af hands broder datters mand
Christen Nielsen i Lørsted, og som vitterligheds mænd
Laurs Pedersen og Anders Christensen begge af Lørsted
blev forefunden og forrættet følgende.
I Daglig Stuen
1 fuur bord med oved? foed og skuf, 1 ditto skamle, 1 mindre ditto,
1 lændstoel med et broged hønde, 1 tiime glas, 2 rokker, 1 jern
kakkelovn, 12 stk træe melk sætter, 6 stk steen fade, 3 sorte
leer melk sætter, 2 kouse, 1 steen pande, 1 ditto brik, 2 par
karer, 1 lille skammel.
side 244 a
I Dend Sønderste Seng
1 blaae og hviid olmerdugs overdyne, 1 graa vadmels under
ditto, 1 graae stribred vadmels pude, 1 blaae stribed olmerdugs
ditto med hviid lærreds overtræk og 1 blaargarns lagn
I Dend Norderste Seng
1 stribred olmderdugs overdyne, 1 hviid og blaae stribred olmer
bolster under ditto, 1 bruun stribred olmerdugs hoved pude,
med et blaae og hviid lærreds overtræk, 1 blaae stribred
bolster ditto, 2 blaargarns lagner
I Stoer Stuen
1 jern bismur paa 4re lp, 1 ild pande, 1 fuur bord med oven
foed, 1 dito skamle, 1 strand træe, 1 glas løgte, 1 blik potmaal,
1 ditto halv potmaal, 1 dito tragt, 1 tind brik, 2 messing lyse-
stager, 1 buttælle, 3 stk glase, 2 stk hollands kruuse med tiin-
laag, 1 kaabe tragt, 1 jern strygiern, 1 lændstoel med sort hønde,
1 drifte trug, 1 fløde bøtte, 1 kiærn, 2 salt ottinger, og 1 dito
halvotting, 1 anker, 1 blaae vadmels kap, 1 dito pudhønde
I Dend Sønderste Seng
1 blaae stribred olmerdugs overdyne, 1 sort og hviid vadmels
under ditto, 1 blaae stribred bolster hoved pude med
hviid lærreds overtræk, 1 blaae stribed vadmels ditto
uden overtræk, 2 blaargarns lagner
I Den Norderste Seng
1 rød stribred olmerdugs overdyne, 1 blaae stribred bolster
under dyne, 1 blaae stribred olmerdugs hovedpude med
hviid lærreds overtræk, 1 ditto uden overtræk, 1 par
blaargarns lagner
I Et lille kammer
1 øll tønde, 1 ditto anker, 1 mangel træe med triel
1 halvtønde
Pot i Lille Stuen
1 bedendes kiæde, 1 lomme bog, 1 salme bog,
1 blaargarns bord dug
Dend Sal. Mands Kiste
tilligemed en anden kiste staaendes
i store stuen, blev begge forseglet
side 244 b
I Fremmerset
1 kaaber kiædel paa 3 fierdinger udj grue, 1 ditto gl. paa
1 fierding uden grue, 2de fuur store øll kar, 3 gl. standtd.,
3 stripper, 1 tragt, 1 bærkar, 1 lille fuur kar, 1 lille bord,
1 gl. jern gryde, 1 rist, 1 ild klemme, 2 store leer gryder, 4re
sorte potter, 2 stk røde potter, 8 stk træe tallerkener,
1 lampe
Paa Loftet
1 rok, 1 skiæp, 1 lp. uld, ½ lp. fiæder, 2 gryn kubbe, 2 løb,
2 smaae kubber, 1 dein trug, 1 sæll, 1 huel skovel, 6 stk sækker,
4 gl. tønder, 1 ost? hække, 1 gl. kar, 1 garn vindel, 1 salt trug,
1 gl. hægel, 1 tein, 1 messing dørslag
I Qværne Huuset
1 gl. halv tønde, 1 ballj kar, 2 solle, 1 sæll, 3 løb, 1 øxe, 1 sau,
1 hug jern, 2 biller, 1 kaabber korn pote, 1 biekub, 1 gryn kar
I Fæe Huuset
1 sort giered koe 4 aar, 1 hviid broged 7 aar, 1 sort broged
11 aar, 1 hielmed sort 3 aar, alle kiør, 2 sort hielmed stud
3 aar, 8 stk faar, 1 ploug med jern og drætte tøy til 4re
bæster, 1 harve med halv jern tinder, 1 gl. træe ditto, 2 gl. hiul
I Stalden
1 sort grimed qvie 2 aar, 1 sort hielmed stud 2 aar, 1 sort
hielmed ungnød, 1 ditto grimed, 1 sort mærplag 4 aar, 1 sort
hop 10 aar, 1 sort ditto 17 aar, 1 sort hop 7 aar, 1 gammel hæst 7 aar,
2de hvide vadmels hæste dækkere, 1 paar nye arbeidshiul
I Hug Huuset
1 hverre steen med iern axel, 1 gl. tønde, 2 træe greeb, 1 tier
kar, 1 sædeløb, 1 steen kar, 1 gl. fierding, bagreeb forreeb
krogreeb og svøbreeb til 1 vogn, 1 ditto svøbe reeb, 10 stk
gl. tyrer, 3 lyng leer, 2 iern greebe, 1 dige spade, 2de
skue ditto, 1 spæger bord, 1 hammer og knivtang, 1 øxe,
1 bond kniv, 1 naur, 1 skiærstoel, 1 tierbimpel
I Vogn Huuset
1 vogn med beslagne hiul og 1 rød fiæl malet afsæt tilligemed
drætte tøy til bæsterne, 1 ditto med 1 pr. beslagne hiul hvor-
paa 1 pr. jæge hækker og 1 riis vogn kurre tilligemed drætte
tøy til bæsterne, 1 træe møg ditto, 12 stk møg fiæller, 2 par tørre
hækker, 1 par korn ditto med lej træer og stang
side 245 a
I Laden
1 skiær kiste med kniv, 2 korn forker, 1 høe ditto, 2 pleiler,
2de høeleer med et drag, 4 river
Derefter blev enken Zidsel Pedersdatter tilligemed
de øfrige forbenævnte tilstædeværende tilspurt om
vidste meere end alt hvad foran er anført udj pænnen
at angive som kunde være denne stærboe tilhørende
hvortil de samtligen svarede nej, intet i nogen
maader var dem bevist, altsaa forblev med skiftets
videre fremme indtil 30te dagen, som er d. 12 jan.
1773. At saaledes i dag er forefunden og
forrættet bekræftes med vores hænders underskrift
Lørsted Mølle Datum ut Supra
C. Hviid
Zidsel Pedersdatter
Christen Nielsen
Til vitterlighed
Laurs Pedersen
Anders Christensen

Anno 1773ve den 12te january
som er 30 dagnen indfandt sig paa høyædle og
velbaarne Frue Braes til Kokedal hendis vegne
fogden samme stæd Christen Hviid efter afgangne Peder
Olesen Møller i Lørsted Mølle udj Hauerslev sogn
udj hands stærboe, for boen at aabne til registerings
og vuurderings fremme, til videre skifte fuldførelse
imellem enken Zidsel Pedersdatter og den afdøde
hendes sal. mands forbemelte Peder Olesen Møllers
arvinger, nemlig en broder navnlig Michel Olesen Møller
boende i Hauerslev, død og efterladt 2 sønner og 2 døtre
naunlig Ole Michelsen 16 aar, Jens Michelsen 12 aar, Zira
Michelsdatter 18 aar og Karen Michelsdatter 14 aar, en
broder datter afgangne Niels Olesens i Flegum naun-
lig Ellen Nielsdatter, boende og gift med Christen Nielsen
i Lørsted, og en broder Eskield Olesen der faae
aar siden tienende udj Rungsted Kroer i
Sielland, hvor de vidste ikke rætter en hands
side 245 b
opholdsstæd endnu var. Af hvilke arvinger var
tilstæde paa afgangne Michel Olesen Møllers børns vegn deres
stiffader Niels Christensen i Haurslev og paa sin kones
vegne Christen Nielsen fra Lørsted, og som enkens laug-
verge var nærværende Niels Michelsen boende i Bonderup
og til registerings og vuurderingsmænd fremstillede
sig Laurs Pedersen og Anders Christensen begge af Lør-
sted hvor da udj samtliges deres overværelse blev
forefundet og forrættet som følger

Registering Vuurdering

I Dalig Stuen
Rd M S
1 fuur bord med oven foed og skuf - 1 8
1 ditto skamle - - 8
1 mindre ditto - - 2
1 lænd stoel med et broget hønde - - 6
1 tiim glas - 1 -
2 rokker - 2 -
1 jern kakkel ovn 6 - -
12 stk melk sætter - 1 8
6 stk steen fade - - 12
3 stk sorte melksætter - - 3
2 kouse - - 3
1 sten pande - - 1
1 ditto brik - - 1
2 par karer - - 12
1 lille skamle - - 3
I Dend Sønderste Seng
1 blaae og hvid olmerd. over dyne 1 - -
1 graae vadmels under ditto - 3 -
1 graae stribred ditto pude - - 8
1 blaae stribred olmerdugs
do med lærreds overtræk - 1 -
1 blaargarns lagn - 1 8
I Dend Nordere Seng
1 stribred olmerdugs over dyne 1 1 -
1 hviid og blaae stribred bolster ditto 1 - -
1 bruun stribred olmerd. hoved
med hviid lærreds overtræk - 1 8
1 hviid og blaae stribred bolster do - - 8
2 blaargarns lagner - 2 -
Registering Vuurd.

I Stoer Stuen
Rd M S
1 jern bismur paa 4re lp 1 2 -
1 ild pande - - 6
1 fuur bord med oven foed - 1 -
1 ditto skamle - - 4
1 stran træ - - 2
1 glas løgte - - 10
1 blik pottmaal - - 4
1 ditto halv potte - - 2
1 ditto tragt - - 2
1 tinn brik - - 3
2 messing lysestager - 2 -
1 buttæle - - 4
2 hollands kruse med tin log - 2 -
1 kaabber tragt - 1 8
1 jern stryg iern - 2 -
1 lændstoel med sort hønde - - 8
1 drifte trug - - 3
1 flød bøte - - 3
1 kiærne - - 6
2 salt ottinger og 1 ditto halvotting - - 6
1 blaae vadmels kap og1 do pud hønde 1 - -
I Dend Søndere Seng
1 blaae stribred olmerdugs over dyne - 4 -
1 sort og hviid vadmels under dyne - 2 -
1 blaae stribred bolsterhovedpude
med hviid lærreds overtræk - - 8
1 blaae stribred vad-
mels ditto uden
overtræk - - 4
2 blaargarns lagner - 1 12
Registering Vuurdering
Rd M S
I Dend Nordere Seng
1 rød strib. olmerd. over dyne - 5 -
1 blaae stribred bolster under ditto - 2 8
1 blaae stribred olmerdugs hoved
pude med hviid lærreds overt. - 1 12
1 ditto uden overtræk - - 8
2 blaargarns lagner - 1 10
I Et Lille Kammer
1 øll tønde - - 12
1 ditto anker - - 8
1 træe halv kande - - 6
1 mangel fiæl med træe - - 4
Pot i lille Stuen
1 bedendes kiæde - - 6
1 bøn bog - - 12
1 psalme bog - - 8
1 blaargarns bord dug - - 10
I Fremmerset
1 kaaberkiædel paa 3 fierdinger i grue 5 - -
1 gl ditto paa 1 fierding uden grue 1 - -
2 storre fuur øll kar - 5 -
3 gl stand tønder - 1 8
3 stripper - - 10
1 træe tragt - - 2
1 borkar - - 4
1 lille fuur kar - - 10
1 lille bord - - 6
1 gl iern gryde - - 2
1 rist - - 6
1 ild klemme - - 6
2 storre leer gryder - - 5
4 sorte potter - - 3
3 stk røde potter - - 4
8 stk træe tallerkener - - 4
1 lampe - - 2
Paa Loftet
1 rok - - 12
1 skiep - 1 -
1 lp uld 2 - -
½ lp fiæder 1 1 -
Registering Vuurdering
Rd M S
2 gryn kubber - - 3
2 løbe - - 4
2 smaae kuber - - 4
1 dein trug - - 6
1 sæld - - 3
1 huel skouel - - 4
6 stk korn sækker - 3 -
4 gl tønder - 1 -
1 ost hæk - - 1
1 gl kar - - 4
1 garn vindel - - 2
1 salt trug - - 12
1 gl hægel - - 3
1 teien - - 2
1 messing dørslag - 1 4
I Qværn Huuset
1 gl halv tønde - - 4
1 balli kar - - 3
3 solle - 1 -
1 sæll - - 4
3 løb - - 6
1 øxe, 1 sau og 1 hug jern - 1 -
2 biller - - 10
1 kaabber korn pott - 1 1
1 bie kub og 1 halm gryn kar - - 3
I Fæe Huuset
1 sort giered koe 4 aar 6 4 -
1 hvid broged ditto 7 aar 5 4 -
1 sort broged ditto 11 aar 4 - -
1 sort hielmed ditto 3 aar 4 2 -
2 sort hielmed stude 3 aar 9 - -
8 stk faar 5 2 -
1 ploug med jern og dræt til 4 bæst. 1 3 -
1 harve med halv jern tinder - 5 -
1 gl træe ditto - - 8
2 gl hiul - 1 -
I Stalden
1 sort grimed qvie 2 aar 2 - -
1 sort hielmed stud 2 aar 1 4 -
1 sort hielmed ungnød }
1 ditto grimed } 3 - -
Registering Vuurdering
Rd M S
1 sort mærplag 4 aar 9 - -
1 sort hoppe 10 aar 7 - -
1 sort ditto 17 aar 3 - -
1 sort ditto 7 ar 5 2 -
1 guul hæst 7 aar 6 - -
2 hviide vadmels hæste dækner - 3 -
1 par nye arbeids hiul - 3 -
I Hug Huuset
1 hvirre sten med iern axel - 2 -
1 gl tønde - - 2
2 træe greeb - - 6
1 tier kar - - 3
1 sædeløb - - 6
1 sten kar - - 2
1 gl fierding - - 1
1 bag. 1 for. 1 krog. og 1 svøbreb - 3 -
1 svøbreeb - 1 -
10 stk gl tyrer - 3 -
3 lyng leer - 3 -
2 jern greebe - 2 -
1 dige spade - 1 -
2 skue ditto - 1 8
1 spegerboer - - 2
1 hammer og 1 knivtang - - 6
1 øxe - - 12
1 bondkniv - - 4
1 nauer - - 6
1 skiær stoel - - 4
1 tier bimpel - - 6
I vogn Huuset
1 vogn med beslagen hiul og 1 rød
fiel malet afsætt tilligemed
drætte tøy til bæsterne 8 - -
1 ditto med 1 pr beslagen hiul hvor
paa 1 pr jæge hække og 1 ris vogn ? 3 - -
tilligemed drætte tøy til bæsterne
1 træe møg ditto 2 - -
12 stk møg fiæller - 4 -
2 par tørre hækker - 1 8
1 par korn ditto med
lej træer og stang - 1 8
Registering Vuurdering
Rd M S
I Laden
1 skiær kiste med kurv - 3 -
2 korn forker - 1 -
1 høe ditto - - 10
2 pleiler - - 6
2 høeleer med drag - 4 -
4 river - - 8

De udi store stuen staa-
ende 2de forseglede kister
blev begge efterseet og
befunden ubrudt, hvor-
efter blev obnet
nemlig.
1 Stoer Hviid Fuur
Kiste, hvorudi fandtest
1 par skind buxer - 2 -
1 par ringere ditto - 1 -
hviid vadmelstrj med mit. knap - 2 -
1 hatt - - 8
4 al rød og hviid stribred hverk. - 3 -
6 al blaae og hvid forklædetøy - 3 12
10 al blaargarns lærred - 3 12
21 al blaarlærd á al 6S 1 1 14
1 paar blaae hoeser - - 12
1 paar graae ditto - - 10
4 blaarg. skiort og 1 hørg ditto 1 2 -
1 paar hørlærreds buxer - - 12
1 rag kniv og en olie steen - - 8
udi smaae myndt penge 2 5 15
2 messing lyse stager - 3 -
1 hviid fuur kiste med laaes og nagl 1 - -
En Mindre Ditto
Fuur Kiste Derudi fan-
test følgende.
1 bruun klæde kiol 2 - -
1 blaae vadmels ditto 1 - -
1 gl hvid klæde kiol - 4 -
side 247 a
Rd M S
i bemelte kiste
1 bruun perset? vadmels væst med mittal knap - 5 -
1 ditto under trøye - 2 4
1 blaa vadmels brøstdug med mittal knapper - 2 12
1 skind væst med mittal knapper 1 4 -
1 par bruune vadmels buxer - 1 -
1 dito hattslag - - 6
2 gl faarskind - 1 8
1 hviid lærreds halv klæde - - 4
2 brogede ditto - - 8
1 blaae hiemgior hue - - 12
12 al blaae og hviid forklæde try á 12S er 1 3 -
1 par gl skoe med messing spender - 1 -
1 hviid fuur kiste med laas og nøgel - 3 -

Derefter blev enken Zidsel Pedersdatter til-
lige med alle de tilstædeværende tilspurgt af skifte-
forvalteren, om de vidste noget meere at angive
som kunde komme denne stærboe til indtægt, enten
af staaendes penge eller vahre af hvad navn
nævnes kand, her i stærboen eller anden stæds
meere end alt hvad foran er anført udj
pænnen, hvortil enken med laugværge svarede
nej, intet i nogen optænkilige maader var hende
bevist af hvad nafn nævnes maatte og kunde
videre end alt hvad som i dag er antægnet hvil-
ket svar de øfrige tilstædeværende igientog.
Hvorpaa blev paaraabt om nogen var tilstæde
som havde noget i dag her i stærboen at erindre
mens ingen toeg til gienmæle.
Siden aftenen nu paatrænger, som og at der
desuden udi skiftet skulde være en opsættelse tid
til den fraværende arving Eskild Olesen Møllers
indkaldelse til mødes tagelse her i stærboen, hvilke
indkaldelse skiftes forvalteren lovede at ville be-
sørge til sin rætte tiid, saa forblev i dag med
skiftes videre fremme og samme udsatt indtil
i dag 6 uger som indfalder dend 22de february næst.
Da samtlige tilstædeværende lovede igien
her i stærboen at tage møde om formid-
dagen kl. 10 slett. At saaledes i dag
side 247 b
er tilgaaet forefunden og forrættet, bekræftes med vores
hænders underskrift skifte stædet ut Supra.
Zidsel Pedersdatter C. Hviid
som enkens laugværge
Niels Michelsen

Paa min kones Paa mine stif børns
vegne vegne
Christen Nielsen Niels Christensen
Som Registerings og vuurderings mænd
Laurs Pedersen Lørsted
Anders Christensen

Efter forhen giorte opsættelse møte i dag d. 22 febr.
paa skifte forvalterens fuldmægtig Sr. Chr. Hviid hands
vegne og udi hands absence udi lovlig forhold Abraham
Hviid fra Kokedahl udi stærboen efter afgangen Peder
Olesen i Lørsted Mølle for samme skifte at foretage
til videre fremme imellem arvingerne - hvor
da var tilstæde enken Sidsel Pedersdatter med
antagne laugværge Niels Michelsen i Bonderup og
af arvingerne paa Michel Olesen Møllers børns
børns vegne i Hauerslev, deres stif fader Niels
Christensen ibidem og Christen Nielsen fra Lørsted
paa sin kones vegne, og blev da udi overværelse
af foranmelte registerings og vuurderings mænd
Laurs Pedersen og Anders Christensen bege af Lørsted
forrætet følgende.
Derefter blev fremlagt en foranstaltet indkaldelse
udj de Kiøbenhavnske Tidender under No 12, 1773ve til
den fraværende arving Eskild Olesen Møller, samme
er saalydende under No 1.
Da en fæste møller, navnlig Peder Olesen Møller i Lørsted Mølle
udi Hauerslev Sogn, paa Kokedahls gods er sidst leden dend
14de decembr. ved døden afgangen, og hands stærboe strax derefter
taget under lovlig skifte behandling, men da denne afdøde ingen børn
haver efterladte sig, saa er med skiftets foretagelse paa 30te dag.
bleven tilkindegivet, at hand skal have en broder navnlig
Eskield Olesen Møller, været for faae aar siden udj tieneste
i Selland udj Rongsted Kroer, hvor de øfrige hands tilstædeværende
medarvinger ventede hands opholds stæd endnu var, altsaa
indkaldes herved 3 gange ermelte afgangne Peder Olesen Møllers
fraværende arving og broder benævnte Eskield Olesen Møller til
side 248 a
at møde eller møde lade i stærboen efter oftebemelte
hands afgangne broder udj Lørsted Mølle, 6te eller 12 uggers
dagen fra 30te dagen at regne, for med skiftet sin
tarv at faa observeret, saa og for paa samme stæd og tider
at overvære skifte slutning efter en sin ældre død bro-
der udj Hauerslev sogn og bye, samt for derefter at
imodtage hvad ham i arv kan tilfalde, ligesom og
til forberørte 6te eller 12 uggers dag ville credi og debitorer
efter begge ommelte afdøde indfinde sig udj anmelte
stærboe i Lørsted Mølle de første at beviislig giøre deres
krav, og de andre at betale hvad de maate være
skyldig alt saaledes som efter en død mand skee bør, da skifterne
med ald ræt skal blive pleiet. Kokedahl d 27 january
1773ve.
Paa skifte forvalteren høyædle
og velbaarne fru Braes
hendes vegne
som fuldmægtig C. Hviid
Hvoraf sees at hand til møede tagelse i dag er indkaldet,
altsaa blev paaraabt trende gange, om hand eller nogen
paa hands vegne var i dag tilstæde, mends ingen indfandt
sig eller toeg til gienmæle, desaarsag sees af forommelte
indkaldelse ihenseende til ommelte fraværende arving
at skiftets slutning nødvendig skal udsættes indtil i dag
12 uger, saa siden ingen fremkom som havde noget
at erindre og tillige formedelst skifte forvalterens
fuldmægtiges fraværelse i dag blev ikke noget videre
dennegang med skiftet foretaget med brøstfældighed eller
andet, mens et og alt at have sin henstand indtil
i dag 12 uger, som indfalder dend 17 may næst og skiftet
saaledes til denne tiid at være udsatt, til hvilken
tiid de tilstædeværende lovede for igien at tage møde
og saaledes at være forrættet bekræftes med vores
hænders underskrift, stærboen ut supra. ---
A. Hviid
Paa mine stif børns vegne
Niels Christensen Zidsel Pedersdatter
Paa min kones vegne som laugværge
Christen Nielsen Niels Michelsen
som registerings og vurderingsmænd
Laurs Pedersen Anders Christensen
side 248 b
Ifølge dend næst foran gorte opsættelse indfandt sig i dag
d 17 may 1773ve paa herboende velædle og velbyrdige
Hr. Consistorial Raad Jelstrup til Kokedahl hands vegne
fogden samme stæd Christen Hviid for dette skifte efter
oftberørte Peder Olesen Møller her i stærboen i Lørsted Mølle at
foretage til videre skiftes fremme imellem enken
og arvingerne til endelig slutnings fuldførelse om mueligt
hvor da fremstillede sig af arvingerne Niels Christensen,
fra Hauerslev paa fine stif børns vegne og Christen Nielsen
paa sin kones vegne i Lørsted, og var da tilstæde enken
Zidsel Pedersdatter med antagen laugværge Niels Michelsen
fra Bonderup tillige med de forhen værende vitterlighedsmænd
Laurs Pedersen og Anders Christensen bege af Lørsted, blev
der udj samtliges overværelse forrættet følgende.
Skifte forvalteren dernæst fremlagde et for kort siden
ham tilsent brev med udskrift til velædle og velbyrdige
Hr. Cammer Raad Valeur i Aalborg, fra hvem saadan
skrivelse til ham ankom uden mindste tilmeldelse til
ham derom, hvilket anmelte brev er fra en person navnl.
Holm fra Hirsholms amtstue og af dato 15 marty 1773 hvorudj
var indlagt attest fra Bircherods Præstegaard af dato 15 marty
1773 hvoraf sees at dend fraværende arving her i stærboen
Eskield Olesen Møller, som til i dag her er indkaldet til
møde tagelse heri stærboen, udj forhen fremlagde Kiøben-
havnske Tidende er ved døden afgangen udj Rongsted
Bye, Bircherods sogn, paa Hirsholm amt, og efterladt
sig en enke med 3de uforsørgede børn fra 5 til 14 aar
gammel, samme brev og attest er saalydende under
No 2.

Velædle og velbyrdige
høystærede Hr. Cammer Raad Valeur.

I anledning af et avertissement i avisen No 12, fra
Kokedahlgaard i Øster og Vester Handherred, paa samme
Herregaards eiere fru Braes vegne C. Hviid, angaaende
afdøde Møller i Lørsted Mølle udj Hauerslev Sogn, hans
stærboe og arvinger, som samme afdøde Peder Olesen
skulde arve og dermed angiver at have en broder
navnlig Eskield Olesen, som tiente i Rongsted Kroer
Side 249 a
herpaa Amtet, ; tager ieg mig den friehed, siden
ingen anden deromkring i egnen kiender mig, at
bede Deres velbyrdighed efter indlagte Sogne
præsten Hr. Dischoers attes ville besørge benævnte i Rongsted bortdøde
Eskield Olesen stærboes arve part og dend efter benævnte broder
og møller paa Kokedahls gods, siden her i Rongsted bye efter meer
bemelte Eskield Olesen sider en fattig enke med 3de uforsørgede
børn fra 5 til 14 aar gammel, og lever meget kummerlig
for det som maatte falde deres fader til arv, og naar
deres velbyrdighed for deres og min skyld vil antage sig
denne sag, til at lade dend udføre ved skiftet, saa skal
dette mit brev være og blive alt det beviis og dend
fuldkommen sikkerhed for skifte forvalteren i benævnte
Peder Olesen Møllers stærboe som kand være fornøden
til at antage Deres velbyrdighed eller dend de maate
behage paa Deres vegne at beskikke paa meerbemelte
Eskield Olesens stærboen og mine vegne, til at observere
vedtage og beslutte alt det skifte behandlingen efter
Peder Olesen Møller til endelighed maatte erfordre.
Bliv nu ikke vreed for denne besværlighed men bevis
en tieneste, der foruden oprigtig kiendskab og venskab
høyligen vil forbinde mig, som næst kiærligste hilsning
til Dem, dydige frue med dend store familie af unge
og gamle, at formelde giør jig en ære af i megen
høyagtelse stædse at forblive.

Deres velædle og velbyrdigeheds
ærbødigste og hengiverste tiener
Hirscholm dend 22 marty 1773. O. Holm
Attest
At Eskield Olesen forrige huusmand i Rongsted Bye og Birkerods
sogn, paa Hirscholms Amt, ved døden er afgangen og den
9 December 1772 for begraven bevidner
Bircherods præstegrd d 15 marty 1773. P. Dischor

Forbemeldte afgangne Eskield Olesens Stærboe
under skifte behandling paa Hirscholms Amtsstue
testerer
Hirscholm dend 22 marty 1773. - O. Holm


FarMor
Oluf Pedersen Møller *Karen Christensdatter *
ÆgteskabBørn
05 Okt 1753 - Zidsel Pedersdatter -

Peder Olufsen Møller
* Omk 1700
† 08 Dec 1772
Oluf Pedersen Møller *
* Omk 1664
† 04 Dec 1748
Karen Christensdatter *
* Omk 1679
† 29 Mar 1752
Peder Olesen Møller *
-
† Før 1698


Maren Kjeldsdatter *
-
† Eft 1698
-
--
-

- - -

- - -

Kjeld Mikkelsen *
- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 24 Jul 2020