Abigael Christensdatter *

DatoStedKilde
Død :1741--
Begravet :1741--

Noter :
Uddrag af Billeskov Gods Skifteprotokol. (fundet på nettet)
1740-1777.
Abigal Christensdatter i Aalsboe den 2.august 1741, P1 side 8b.
Enke efter Ditlev,
Børn
Ditlev Ditlevsen,
Anne Cathrine Ditlevsdatter's mand Hans Lauridsen i Graderup.
================================================
Nedenfor fra datten Anne Catharinas skifte, hendes bror Ditlev er curator for sønnen Lars.
Renskrevet af K.Thidemann

Skifteprotokol for Kærsgård Gods 1721-1771
1, kort 7/12, folie 194
Anno 1756 d. 22 julij var ieg underskrefnet fra Kiersgaard med
Tiltagne 2de mænd nafnlig Lars Munck og Rasmus Hansen af Grarup?
til skiftes holdelse forsamlede i Hans Larsens iboende Eiendoms
gaard ibid. efter hans ved døden afgangne hustrue nafnlig
Anna Catharina Ditløfsdatter paa dend eene side, og deris
i ægteskab sammen aulede børn, nemlig Ann Maria Hansdatter i
ægteskab med Niels Pedersen i Fyllested, Ditløf Hansen 24 aar,
og Lars Hansen 22 aar, gl. paa dend anden side og blef da
forrettet som følger.
Efter én imellem faderen og børnene i kiærlighed sluttet acort
er saaledes accorderet.
1. Niels Pedersen paa ægne og hustrues vegne er saaleedis
accorderet, at hand skal have dend salige kones efterladte gange
klæder baade uldet og linnet?, og der med er hans saaleedis fornøjet.
2. Ditløf Hansen er saaleedis i kiærlighed med hans fader
accorderet, at han skal have faderens iboende huus, eiendoms
gaard, saaleedes som dend nu fore findes baade med levende
og det med condition, at hand efter accort skal forsiune hans
fader, som her efter skal blive forklaret.
3. Lars Hansen med tiltagne curator Ditløf Ditløfsen af
Aalsboe er saaledes accorderet af hand skal have til arf
efter hans salig moder 100 slette daler, een gang, og én
kiste som hannem nu er leverit tillige med én koe, som
her i gaarden ogsaa er tilstæde, pengene skal blive her i
gaarden staaende uden rente indtil hand opnaar hans
myndige aar som er naar mand skrivendis vorder 11 decbr.
1759, skulle hand før dend tiid blive indledt i ægteskab, heller
ogsaa broderen imod forhaabning ved døden afgaae, da skal
foreskrefne capital 100 slette daller hannem imod afkalds
qvittering betales efter eet fierdingsaars loflig opsigelse
enten af hans broder eller heller ogsaa dend som beboer gaarden
og samme gange i hænde haver. At dette saaledes er
sluttet i kiærlighed testerer vi underskrefne. C.Normann
Hans HS Larsen, Ditløf DHS Hansen
Niels NPS Pedersen, Ditløf DDS Ditløfsen
Lars LHS Hansen til vitterlighed efter begiering
Lars Munck, Rasmus RHS Hansen

[Niels Pedersens kone er Anna Maria Hansdatter]

ÆgteskabBørn
- Ditløv * Omk 1701 - Ditløv Ditløvsen
Omk 1704 - Anna Catharina Ditløfsdatter *

Abigael Christensdatter *
-
† 1741

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 24 Jul 2020