Jacob Nielsen *

DatoStedKilde
Født :1756--
Død :20 Okt 1833Brenderup sogn, Lybekhuset Brenderup By, Vends herred, Odense amt-
Begravet :25 Okt 1833Brenderup kirkegaard, Odense Amt-

Alder : 77
Stilling : Bonde, husmand og daglejer, 1801 husmand med jord

Noter :
Odense, Vends, Brenderup, Brenderup by, huset Lybek, , , 60, FT-1787
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jacob Nielsen, 31, gift, mand, bonde, huusmand og daglejer,
Johanne Jørgensdatter, 32, gift, hans kone, ,
Maren Jacobsdatter, 8, ugift, deres børn, ,
*Anna Maria Jacobsdatter, 6, ugift, deres børn, ,
Jørgen Jacobsen, 4, ugift, deres børn, ,
Anna Sabina Jacobsdatter, 1, ugift, deres børn, ,
...................
Odense, Vends, Brenderup, Brenderup bye, , , 35, FT-1801
Jacob Nielsen, 44, gift, mand, huusmand med jord,
Johanne Jørgensdatter, 46, gift, hans kone, ,
Jørgen Jacobsen, 17, ugift, deres børn, ,
Anne Jacobine Jacobsdatter, 14, ugift, deres børn, ,
------
Brenderup sogn
1833 døde mænd
No. 18 20de October 1833 - 25de October - Jacob Nielsen - Huusmand i Lybekhuuset paa Brenderup mark 78 aar 233/14
-----
Vends Herredsfoged, Skifteprotokol 1833-1838
opslag 18, side 16a
Aar 1833 den 22 October blev anmeldt at Huusfæster Jacob Nielsen
af Lybekshuuset paa Brenderup Mark er død
. Han efterlader sig En-
ke og umyndige Børn, men af et tidligere Egteskab er der myndige
Børn. /: Register? d. 2 Nobr. 1833, fol 11 :/
-----
Vends Herredsfoged, Registreringsprotokol 1833-1838
opslag 12, side 11ab, 12a
Registering efter Hsmd. Jacob Nielsen af Lybekshuuset paa Brenderup Mark
Sluttet d. 19 Decbr. 1833
opslag 12, side 11a
Aar 1833 d. 2 Novbr. mødte underskrevne
Sognefoged Jacob Andersen af Holse i Brenderup Sogn
i følge tillagt Ordre af vedkommende Skifteforvalter
af 28de October dette Aar, hos afdøde Fæstehuusmand Jacob
Nielsen i Lybeckhuuset under Kjersgaards Gods
for i
Overværelse af 2de tiltagne Vidner Sognefoged Jens Hansen
opslag 13, side 11b
og Anders Nielsen Hjul i Brenderup, at foretage Registerings og Vurde-
ringsforretning over bemeldte Jacob Nielsens efterladenskaber
Den Afdødes Arvinger ere følgende. 1. en Datter Maren Jacobsdat-
ter givt med Selveier Huusmand Jens Jørgensen i Brenderup, 2. en
Datter Anna Marie
Jacobsdatter givt med Gaardmand Andreas Absalon
i Eilskov, 3. en Datter Anne Sabine Jacobsdatter givt med Huusfæster
Niels Knudsen i Veirup. 4. en Søn Niels Jacobsen 9? Aar gammel,
5. en Datter Johanne Jacobsdatter 7 Aar, 6. en Datter Maren
Cathrine
Jacobsdatter 3 Aar, og 7. en Søn Jørgen Jacobsen som
er død men har efterladt 2de Sønner nemlig a. en Søn Jacob
Jørgensen paa Asperup? Mark og en Datter Gjertrud Jørgensdatter
Ved Forretningen var tilstæde som værge for de Umyndige
Gaardmand Niels Rasmussen, og blev da i samtliges Overvæ-
relse forrettet som følger:
resten udeladet her
slutter side 12a
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=191362#191362,32075575
*******************************
Vends Herredsfoged, Skifteprotokol 1833-1838
opslag 25, side 22b
Skifteslutning
efter Fæstehuusmand
Jacob Nielsen af [fejlskrevet i skiftet Niels Jacobsen]
Lybekshuuset
opslag 25, side 22b
Aar 1833 d. 19de Decbr. blev paa Vends Herreds
Contoir i Middelfart i Overværelse af Vidner-
ne Hansen og Christensen, fremlagt til Slutning Skif-
tet efter ved Døden afgangende Fæstehuusmand Jacob Nielsen [fejlskrevet i skiftet Niels Jacobsen]
opslag 25, side 23a
af Lybekshuuset i Brenderup Sogn, Efter udstedt Indkaldelse var mødt?
Stervboe Enken Ellen Jensdatter med Laugværge Møller Peder Hansen
af Kjedstrup? og af Arvingerne mødte kun Huusmand Niels Knudsen i Veirup
paa sin kone Anne Sabine Jacobsdatters
vegne, Svigersønnerne Jens Jørgensen i Brenderup og
Andreas Absalon af Eilskou
bød? skriftlig? maade? at de intet fordrede og derfor
ei? mødte. Af Creditorerne var tilstæde fornævnte Møller Peder Hansen
Gmd. Jørgen Rasmussen og Gaardmand Niels Rasmussen af Brenderup hvil-
ken sidste tillige fungerer som værge for de umyndige og fraværen-
de Arvinger.
Ved den i Prot. under 2 Novbr. sidst afholdte og i Registerings
protocollen folie 11 indførte Forretning er Boets samtlige Løsøre
og effecter vurderede til s. v?. 47rd 2m 1s
og med denne vurdering havde ingen af de tilstædvæ-
rende noget at erindre ligsom de ei heller vidste Boet at være
videre tilhørende
Derimod paahviler dette Boe følgende Gield og Besvær
1. skylder til Hans Ramsussens Enke i Kjerupgaarden efter tinglæst
første Prioritets Panteobligation 50 rd - -
2. Efter Enken og Creditorernes egen anmeldelse har
Gaardmand Niels Rasmussen i Brenderup tilgode 8 rd - -
3. Gmd. Jørgen Rasmussen sammesteds ligeledes 28 rd - -
4. og Møller Peder Hansen i Kjedstrup ligeledes 8 rd
S.v? 94 rd
5. Skiftets Omkostninger
a. Skiftesalarium - 3m -
b. 1/3 Deel til Skifteskriveren - 1 -
c. Justitsfondet - - 12 4/5
d. 1/3 procento til Kongens Kasse - 1 -
e. 20 proc. xxxxxx xxxxx - - 3 1/4
f. Vitterlighedsvidner og Vurderings
mænd - 4 -
Sølv 1 rd 4 m - 1 4 5 s
95 4 5
Prioritets haverinden Hans Rasmussens Enke lod forrevise hendes
Obligation og forbeholdt sin Pantret og Fordring men? forlang-
te forøvrigt eller saaledes som de der øvrige Creditorer Ud-
betaling? for Tiden men? ere? villig selv at xxxx Afxxxx
xxxx med Enken. Da nu? efter? Peder xaudsen? boende?
paa Asperup Mark, som værge for Sønnerne? den afdøde
Jørgen Jacobsens Børn
, lod skriftlig? melde at her ingen
Arv vare at faae og intet fordredes, saa blev retten
da Boet, som foranførte udviser, ere fallit og her
intet kan blive at arve, Boet igien? extraderede
opslag 26, side 23b
Enken imod at hun paa bedste maade fyldestgiør Creditorerne og
holder Skifteretten kravesløs. Hvor efter det Tilførte oplæstes
med Underskrifters undertegnes? og bekræftes og Skiftet sluttet
x xxxx
Enken Som midlertidig tilstædekommen?
Ellen E. I. I. Jensdatter underskriver nu som Laugværge
Enkens? Broder?
Peder Hansen Peder P. I. S. Jacobsen
Jørgen Rasmussen Hr. xxxx xxxxxx m.f.p
Niels Ramsussen Til Vitterlighed
Hansen Christensen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=191341#191341,32072006
---------------------
Kærsgård Godsarkiv Fæsteprotokol 1719-1826
opslag 124, side 122b, 123b
Jacob Nielsen - Lybech
Jeg Jacob Wedel til Kiersgaard og
Holsegaard, hans Kongelig Mayts
Krigs Raad, kiendes og hermed vitter-
lig giør, at have stæd og fæst, som ieg
og hermed stæder og fæster til Jacob
Nielsen Et mig til hørende af nye og byft
Huus, beliggende i Brenderup Byes Søn-
der Mark, Lybeck kaldet
, hvilket Huus
staar for Hartkorn ager og eng 2 skp 2 f.
Thi nyder og bruger bemte. Jacob Niels.
samme Huus med sit tilligende, som der
ved Fælledskabets ophævelse er tillagt og
afholet?, saa længe hand deraf aarlig og i
rette tiider svarer alle Kongelige Con-
tributioner som nu er, eller herefter
aller naadigst maatte vorde paabudet
Til mig sit aarlige Landgilde hver
Martinyl med 5 Rdr 2 M, skriver Fem
Rigsdaler Toe Mark, Spinder Hørspind
2 U? blaar, Fratager? korn Een Dag aarlig
herved gaarden med vidre ligesom
mine andre Huusmænd forretter her
og ved Varberg, untagen at fratage? hør?,
holder huusets Bygninger vel ved lige
at det altiid findes i god bebygt stand, hvor
til han skal være ansvarligt, saavelsom
den huuset tildeelte halve hegn? uden
opslag 125, side 123a
Om kring Jorden, saa og i stand sætter
og fremdeeles vedlige holder den an-
part som Brenderups mænd hidindtil
har haftt i det ved huuset værende leed?
og med samme haver for nøden opsigt at
ingen u-hegn? der igiennem skeer,
til skade i markerne paa nogen af si-
derne, Er mig, og udi min Fravæ-
relse min Fuldmægtig hørig og lydig,
Huus mand bør efter Hans Mayts aller-
naadigste Lov og Forordninger, alt un-
der denne sin Fæste Rettigheds Forta-
belse, Til stadfæstelse under i min
haand og signete. Kiersgaard dend
14de Novembr. 1780 (L.S.) J. Wedel
Lige lydende origianl Fæstebrev er
mig leveret som ieg herved Reverserer
mig til i aller maader at holde og retter
kommer. Datum ut supra
Jacob J. N. S. Nielsen
Til Vitterlighed
Lars Andersen, Jens Simonsen i Brenderup
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=326800#326800,65827116


FarMor
Niels
ÆgteskabBørn
- Johanne Jørgensdatter * 1780 - Maren Jacobsdatter
1781 - Anna Maria Jacobsdatter *
1784 - Jørgen Jacobsen
1787 - Anna Sabina Jacobsdatter
28 Feb 1823 - Ellen Jensdatter - - Niels Jacobsen
- - Johanne Jacobsdatter
- - Maren Catrine Jacobsdatter

Jacob Nielsen *
* 1756
† 20 Okt 1833
Niels
-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 24 Jul 2020